That’s my friend !

Oh my sweet Opera friends,I meet you as a stranger.And now I have you as a friend. It's amazing when strangers become friends, but its sad when friends become strangers.. I never want to lose You as a friend! I met You as a stranger.Now I have You as a friend. I may not be…

5 điều cấm trong thông tư quản lý blog

Thông tư số 07 về hoạt động cung cấp thông tin trên trang điện tử cá nhân được Bộ Thông tin – Truyền thông ban hành tuần này khẳng định chủ thể blog sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung bị truyền đi trên trang của mình.Để tránh những nội dung được cung cấp,…